درآبان ماه 1396 اسمپ کار خود را یه صورت رسمی در شهر نورآباد ممسنی فارس با 20 راننده شروع نمود و درهمان موقع نیزمجوزرسمی اتحادیه کسب و کار مجازی کشور را دریافت نمود

اسمپ در حال حاضر بیش از 150 راننده فعال و تعداد سرویسهای بیش از 1000 سرویس در روز را در شهرستان ممسنی استان فارس دارا می باشد.